12 tradícií

 1. Naše spoločné dobro je prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty spoločenstva CODA.

 2. Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita - milujúci Boh, tak ako sa môže prejaviť vo svedomí celej skupiny. Naši vodcovia sú len dôveryhodnými služobníkmi spoločenstva, ktorí nám nevládnu.

 3. Jedinou podmienkou členstva spoločenstva je túžba stať sa nezávislým.

 4. Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú aj iné skupiny CODA, alebo spoločenstvo CODA ako celok.

 5. Každá skupina má len jeden cieľ - prinášať toto posolstvo spoluzávislému, ktorý ešte stále trpí.

 6. Skupina CODA by sa nikdy nemala hlásiť k nijakému podobnému zariadeniu, ani ho finančne podporovať, alebo mu prepožičiavať meno CODA, pretože problémy prestíže, peňazí a majetku nás vzďaľujú od nášho prvoradého cieľa.

 7. Každá skupina CODA by mala byť úplne sebestačná a odmietať akékoľvek príspevky zvonku.

 8. CODA by malo zostať neprofesionálne, ale strediská našich služieb môžu zamestnávať odborníkov.

 9. CODA ako také by nikdy nemalo byť organizované, ale môže vytvárať služobné predpisy a výbory, ktoré sú priamo zodpovedné tým, ktorým slúžia.

 10. CODA nezaujíma stanovisko k nijakým problémom mimo spoločenstva. Meno CODA by sa nikdy nemalo zaťahovať do verejných sporov.

 11. Naše vzťahy k verejnosti sú založené na príťažlivosti programu CODA a nie na reklame. V rozhlase a v tlači musíme vždy zachovávať osobnú anonymitu.

 12. Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.