12 krokov

 1. Priznali sme svoju bezmocnosť nad spoluzávislosťou a jej dôsledkami - naše životy sa stali neovládateľné.

 2. Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša obnoví naše duševné zdravie.

 3. Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha tak, ako ho my chápeme.

 4. Urobili sme dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru samých seba.

 5. Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.

 6. Boli sme prístupní tomu, aby Boh odstránil všetky naše charakterové chyby.

 7. Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.

 8. Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.

 9. Urobili sme priamu nápravu vo všetkých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo.

 10. Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.

 11. Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.

 12. Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudili a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným spoluzávislým a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.